Zákaznícka podpora:info@fishingbox.sk

Odstúpenie od zmluvy

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku pre prípad straty prepravcom.

 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ponúkaný v eshope, do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru. peňažné prostriedky budú vrátené bankovým prevodom na účet uvedený v odstúpení od zmluvy (tlačivo nájdete nižšie)

 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z.z. neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalí.

 7. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo predpokladá povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.

 8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 9. Tovar je potrebné zaslať na nasledujúcu adresu:  SPORT MEDIA & MANAGEMENT s.r.o. , Drevárska 97, 929 01 Dunajská Streda

 10.  K vrátenému tovaru priložte vyplnené odstúpenie od zmluvy:   (vypíšte ručne na papier, alebo skopírujte do Wordu)


  Odstúpenie od zmluvy

   

  — Komu:  SPORT MEDIA & MANAGEMENT s.r.o. , Drevárska 97, 929 01 Dunajská Streda

  — Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar :  ....................   

  —  Číslo objednávky alebo faktúry: ................   

  —  Meno a priezvisko spotrebiteľa: ..............   

  —  Číslo účtu na ktorý požadujem vrátiť peniaze za tovar: ..............   

  —  Podpis spotrebiteľa:  ..............   

  —  Dátum: ..............   

   

   


  alebo použite oficiálny dokument zverejnený na nakupujbezpecne.sk