Zákaznícka podpora:info@fishingbox.sk

Súťaž so Zlatou rybkou


Úplné pravidlá súťaže Fishingbox.sk „Súťaž so Zlatou rybkou o ceny
v hodnote 400 €!“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže Fishingbox.sk „Súťaž so Zlatou rybkou o ceny v hodnote 400 €!“ (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže (ďalej len „pravidlá súťaže“). Tieto pravidlá môžu byť zmenené len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

1. Organizátor súťaže
Spoločnosť SPORT MEDIA & MANAGEMENT s.r.o., Hviezdna 8, 931 01 Šamorín, IČO: 50751999, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd: sro, vložka č: 44092/T (ďalej len „organizátor“).

2. Doba a miesto konania súťaže
Súťaž prebieha v dobe od 5. 9. 2022 do 2. 10. 2022 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“), na internetovej stránke www.fishingbox.sk. Organizátor môže rozhodnúť o predĺžení doby konania súťaže, ktoré oznámi na: www.fishingbox.sk.

3. Ceny v súťaži
V prípade riadneho zapojenia sa do súťaže a splnenia všetkých podmienok súťaže uvedených v týchto pravidlách súťaže štyria vyžrebovaní súťažiaci vyhrávajú týždenné ceny - nákupné poukážky spolu v hodnote 80 € na eshope www.fishingbox.sk (každý týždeň jeden vyžrebovaný s výhrou nákupnej poukážky v hodnote 20 €) a vyžrebovaní traja hlavní výhercovia dostanú spolu 320 € v nákupných poukážkach na eshope www.fishingbox.sk. Táto suma sa prerozdelí nasledovne: prvý vyžrebovaný získa poukaz na nákup v hodnote 150 €, druhý vyžrebovaný získa poukaz na nákup v hodnote 100 €, tretí vyžrebovaný získa poukaz na nákup v hodnote 70 €.

4. Podmienky účasti v súťaži
4.1. Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je plne svojprávna a má doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

4.2. Podmienkou platnej účasti v súťaži je: Nakúpiť na eshope www.fishingbox.sk nad 40 € bez poštovného a dobierky a zároveň vložiť do košíka produkt s názvom Zlatá rybka v nominálnej hodnote 0 €. Nakúpiť je možné po celú dobu trvania súťaže od 5. 9. 2022 do 2. 10. 2022. Možnosť zaradiť sa do súťaže končí 2. 10. 2022 o 23:59 hodín, ak organizátor nerozhodne o zmene doby trvania súťaže.

4.3. Do súťaže sa jeden súťažiaci môže zapojiť po dobu jej trvania viackrát a zvýšiť svoje šance na výhru.

4.4. Zo súťaže sú vylúčení všetci zástupcovia a zamestnanci organizátora, rovnako ako aj osoby im blízke podľa ustanovenia §§ 116 a 117 zákona č. 40/1964 Z. z., občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom súťaže stane takáto osoba a organizátor sa o tejto skutočnosti dodatočne dozvie, výhra v súťaži jej nebude odovzdaná a prepadá v prospech organizátora súťaže. V prípade, že sa dodatočne zistí, že výherca je zamestnancom organizátora súťaže alebo osobou mu blízkou a tento už cenu prevzal, je povinný túto cenu okamžite vrátiť späť organizátorovi súťaže a ak to už pre povahu veci nie je možné, je povinný nahradiť organizátorovi súťaže celú hodnotu prijatej výhry.

4.5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa táto osoba i oproti uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže, môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech organizátora. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho zo súťaže, a to obzvlášť v prípade podozrenia, že súťažiaci dosiahol účasť alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže či v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť, či pôjde o konanie súťažiaceho či inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora je konečné a bez možnosti odvolania.

5. Podstata a vyhodnotenie súťaže
5.1. Podstata súťaže spočíva v nákupe na eshope www.fishingbox.sk nad 40 € bez poštovného a dobierky a zároveň vložiť do košíka produkt s názvom Zlatá rybka v nominálnej hodnote 0 € a vyžrebovaní štyroch týždenných súťažiacich a troch súťažiacich hlavných cien za celú dobu trvania súťaže. V prípade, že vyžrebovaný účastník nesplní niektorú z podmienok súťaže (najmä vek účastníka), bude vyžrebovaný ďalší výherca dodatočne tak, aby sa naplnila podstata súťaže a mala štyroch týždenných a troch hlavných výhercov.

5.2. Výhercom príslušnej výhry je osoba spĺňajúca podmienky stanovené v týchto pravidlách súťaže, ktorá správne vyplnila súťažný formulár a jej odpovede boli organizátorom vyžrebované (ďalej len „výherca“).

5.3. Po žrebovaní bude všetkým výhercom odoslaný informačný e-mail o výhre. Tento e-mail bude výhercom odoslaný najneskôr do 48 hodín odo dňa, kedy prebehlo žrebovanie a to na e-mailovú adresu poskytnutú od daného súťažiaceho zapojením sa do súťaže.

5.4. Žrebovanie výhercov cien súťaže zabezpečí organizátor.

5.5. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora namiesto výhry finančnú kompenzáciu či akékoľvek iné plnenie.

5.6. Odovzdanie výhier bude organizačne zaisťovať organizátor.

5.7. Výhry pre týždenných a hlavných výhercov (poukazy v hodnote 20 €, 150 €, 100 €, 50 €) budú odoslaná emailom, konkrétne mu bude zaslaný kód, ktorý výhercu oprávňuje nakúpiť na eshope www.fishingbox.sk vo výške výhry. Tento kód bude výhercom poslaný najneskôr do dvoch týždňov od doručenia informácie o výhre. V prípade, že sa výherca rozhodne kupón darovať niekomu inému, môže tak učiniť, pretože kupón je prenosný. Platnosť využitia výherného kupónu je do 31. 12. 2022. V prípade, že výhru výherca do tohto termínu nevyužije, výhra prepadá organizátorovi bez náhrady.

6. Ďalšie podmienky súťaže
6.1. Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s účasťou v súťaži a udelením práv a súhlasov podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. V prípade, ak vyjde najavo, že účastník súťaže svojím konaním porušil práva tretej osoby, je za také porušenie plne zodpovedný.

6.2. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

6.3. Účastník súťaže súhlasí so zaradením do zoznamu na zasielanie marketingových a obchodných informácii organizátora.

6.4. Na výhru nie je právny nárok, výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou a ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

6.5. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť či upraviť pravidlá súťaže, rovnako ako právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť či úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady.

6.6. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou interpretovať tieto pravidlá súťaže a rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.

6.7. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä za problémy pri fungovaní internetovej stránky, vrátane problémov iných subjektov.

6.8. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Výhercovi nevzniká právo výhru reklamovať. Organizátor si vyhradzuje právo výhru podľa týchto pravidiel nahradiť inou výhrou podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty, rovnako ako meniť podmienky odovzdania výhry.

7. Záverečné ustanovenia
7.1. Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňom 5. 9. 2022.

7.2. V prípade rozporu ustanovení pravidiel súťaže a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže a/alebo nejasností týkajúcich sa výkladu týchto pravidiel súťaže alebo propagačných materiálov súťaže, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel súťaže a výklad organizátora.

7.3. Na právne vzťahy neupravené týmito pravidlami súťaže sa budú aplikovať príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.

7.4. Tieto pravidlá súťaže sú počas celej doby súťaže tiež zverejnené na internetovej stránke www.fishingbox.sk.

V Bratislave dňa 5. 9. 2022